بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دزد ناشي به كاهدون ميزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دزد حاضر و بز حاضر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دزد به يك راه ميرود، صاحب مال به هزار راه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دزد باش و مرد باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دزد بازار آشفته ميخواهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دزد،آب گرون ميخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درهفت آسمان يك ستاره نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در، هميشه بيك پاشنه نميگرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درويش را گفتند : در دكانتو ببند دهنشو هم گذاشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درويش موميائي، هي ميگي و نميائي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درويش از ده رانده، ادعاي كدخدائي كند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نمك ريختن توي ديگ بايد به مرد پشت كرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درم داران عالم را كرم نيست --- كريمان را بدست اندر درم نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مجلس خود راه مده همچو مني را --- كافسرده دل افسرده كند انجمني را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كف شير نر خونخواره اي --- غير از تسليم و رضا كو چاره اي ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست ! ((‌ حافظ شيرازي ))

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دزد ناشي به كاهدون ميزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دزد حاضر و بز حاضر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دزد به يك راه ميرود، صاحب مال به هزار راه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دزد باش و مرد باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دزد بازار آشفته ميخواهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دزد،آب گرون ميخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درهفت آسمان يك ستاره نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در، هميشه بيك پاشنه نميگرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درويش را گفتند : در دكانتو ببند دهنشو هم گذاشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درويش موميائي، هي ميگي و نميائي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درويش از ده رانده، ادعاي كدخدائي كند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نمك ريختن توي ديگ بايد به مرد پشت كرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درم داران عالم را كرم نيست --- كريمان را بدست اندر درم نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مجلس خود راه مده همچو مني را --- كافسرده دل افسرده كند انجمني را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كف شير نر خونخواره اي --- غير از تسليم و رضا كو چاره اي ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست ! ((‌ حافظ شيرازي ))