بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست در كاسه و مشت در پيشاني !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خالي براي تو سر زدن خوبه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست تنگي بدتر از دلتنگي است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت چو نميرسد به كوكو، خشكه پلو را فرو كو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت چو نميرسد به خانم --- درياب كنيز مطبخي را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت چربه، بمال سرت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست پيش را گرفته كه پس نيفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست پشت سر نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بي هنر كفچه گدئيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بيچاره چون بجان نرسد --- چاره جز پيرهن دريدن نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بشكند در آستين، سر بشكند دركلاه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بريده قدر دست بريده را ميدونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست به دنبك هر كي بزني صدا ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بالاي دست بسيار است . (( در جهان پيل مست بسيار است ... ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دزدي كه نسيم را بدزدد  دزد است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دزدي آنهم شلغم ؟ !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست در كاسه و مشت در پيشاني !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خالي براي تو سر زدن خوبه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست تنگي بدتر از دلتنگي است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت چو نميرسد به كوكو، خشكه پلو را فرو كو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت چو نميرسد به خانم --- درياب كنيز مطبخي را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت چربه، بمال سرت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست پيش را گرفته كه پس نيفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست پشت سر نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بي هنر كفچه گدئيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بيچاره چون بجان نرسد --- چاره جز پيرهن دريدن نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بشكند در آستين، سر بشكند دركلاه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بريده قدر دست بريده را ميدونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست به دنبك هر كي بزني صدا ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بالاي دست بسيار است . (( در جهان پيل مست بسيار است ... ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دزدي كه نسيم را بدزدد  دزد است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دزدي آنهم شلغم ؟ !