بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست كه بسيار شد بركت كم مي شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست كه به چوب بردي گربه دزده حساب كار خودشو ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستش كجه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست كار دل و نميكنه و دل كار دست و نميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست شكسته وبال گردنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست شكسته بكار ميره، دل شكسته بكار نميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستش را توي حنا گذاشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستش شيره ايست يا دستش چسبناك است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستش را به كمرش گرفته كه از بيگي نيفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستش بدهنش ميرسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستش به عرب و عجم بند شده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستش به دم گاو بند شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستش به خر نميرسه پالان خر را بر ميدارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست راست را از چپ نميشناسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست دكاندار تلخ است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست، دست را ميشناسه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست كه بسيار شد بركت كم مي شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست كه به چوب بردي گربه دزده حساب كار خودشو ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستش كجه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست كار دل و نميكنه و دل كار دست و نميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست شكسته وبال گردنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست شكسته بكار ميره، دل شكسته بكار نميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستش را توي حنا گذاشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستش شيره ايست يا دستش چسبناك است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستش را به كمرش گرفته كه از بيگي نيفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستش بدهنش ميرسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستش به عرب و عجم بند شده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستش به دم گاو بند شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستش به خر نميرسه پالان خر را بر ميدارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست راست را از چپ نميشناسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست دكاندار تلخ است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست، دست را ميشناسه !