بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلو هميشه از چاه درست در نمياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خوشه زن بگم اگر چه كمتر از سگم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلش درو طاقچه نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بيغم دراين عالم نباشد --- اگر باشد بني آدم نباشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بيغم دراين عالم نباشد --- اگر باشد بني آدم نباشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلاكها كه بيكار ميشوند سر هم را ميتراشند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا كن (( الف )) بميره يا دعا كن بابات بميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا خانه صاحبش را ميشناسد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن نتوان حقير و بيچاره شمرد . (( داني كه چه گفت زال با رستم گرد ))  ((‌ سعدي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن دانا كه غم جان بود --- بهتر از دوست كه نادان بود . ((‌ نظامي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستي را كه از من بريد، خواه سگ بخورد خواه گربه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستي را كه نميتوان بريد بايد بوسيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستي را كه حاكم ببره خون نداره يا ديه نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و رويش را با آب مرده شور خانه شسته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و روت را بشور منم بخور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست ما كوتاه و خرما بر نخيل . (( پاي ما لنگ است و منزل بس دراز )) ((‌ حافظ شيرازي ))

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلو هميشه از چاه درست در نمياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خوشه زن بگم اگر چه كمتر از سگم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلش درو طاقچه نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بيغم دراين عالم نباشد --- اگر باشد بني آدم نباشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بيغم دراين عالم نباشد --- اگر باشد بني آدم نباشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلاكها كه بيكار ميشوند سر هم را ميتراشند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا كن (( الف )) بميره يا دعا كن بابات بميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا خانه صاحبش را ميشناسد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن نتوان حقير و بيچاره شمرد . (( داني كه چه گفت زال با رستم گرد ))  ((‌ سعدي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن دانا كه غم جان بود --- بهتر از دوست كه نادان بود . ((‌ نظامي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستي را كه از من بريد، خواه سگ بخورد خواه گربه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستي را كه نميتوان بريد بايد بوسيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستي را كه حاكم ببره خون نداره يا ديه نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و رويش را با آب مرده شور خانه شسته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و روت را بشور منم بخور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست ما كوتاه و خرما بر نخيل . (( پاي ما لنگ است و منزل بس دراز )) ((‌ حافظ شيرازي ))