بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود از كنده بلند ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو خروس بچه از يك مرغ پيدا ميشوند، يكي تركي ميخونه يكي فارسي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا در را پهلوي هم ميگذارند براي اينست كه به درد هم برسند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيايش مثل آخرت يزيده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا را هر طور بگيري ميگذره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا را آب ببره او راخواب ميبره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا، دار مكافاته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا جاي آزمايش است، نه جاي آسايش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا جاي آزمايش است، نه جاي آسايش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا دمش درازه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا پس از مرگ ما، چه دريا چه سراب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنده را شتر شكست، تاوانش را خر داد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دندن اسب پيشكشي را نميشمارند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش را توي خمره زده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم خروس از جيبش پيداست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دماغش را بگيري جانش در مياد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود از كنده بلند ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو خروس بچه از يك مرغ پيدا ميشوند، يكي تركي ميخونه يكي فارسي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا در را پهلوي هم ميگذارند براي اينست كه به درد هم برسند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيايش مثل آخرت يزيده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا را هر طور بگيري ميگذره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا را آب ببره او راخواب ميبره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا، دار مكافاته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا جاي آزمايش است، نه جاي آسايش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا جاي آزمايش است، نه جاي آسايش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا دمش درازه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا پس از مرگ ما، چه دريا چه سراب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنده را شتر شكست، تاوانش را خر داد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دندن اسب پيشكشي را نميشمارند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش را توي خمره زده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم خروس از جيبش پيداست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دماغش را بگيري جانش در مياد !