بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ده درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ده، براي كدخدا خوبه و برادرش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار مرتبه بهتر بنزد ابن يمين --- زفرمملكت كيقباد و كيخسرو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو قرص نان اگر از گندم است و گر از جو --- دوتاي جامه اگر كهنه است و گر از نو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوغ و دوشاب در نظرش يكيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوغ در خانه ترش است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو صد من استخوان بايد كه صدمن بار بردارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوصد گفته چو نيم كردار نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي دوستي از سرت ميكنند پوستي ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي بدوستي در، جو بيار زرد آلو ببر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست همه كس، دوست هيچكس نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوري و دوستي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست آنست كه بگرياند. دشمن آنست كه بخنداند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور دور ميرزا جلاله ، يك زن به دو شوهر حلاله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو دستماله ميرقصه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود، روزنه خودشو پيدا ميكنه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ده درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ده، براي كدخدا خوبه و برادرش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار مرتبه بهتر بنزد ابن يمين --- زفرمملكت كيقباد و كيخسرو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو قرص نان اگر از گندم است و گر از جو --- دوتاي جامه اگر كهنه است و گر از نو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوغ و دوشاب در نظرش يكيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوغ در خانه ترش است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو صد من استخوان بايد كه صدمن بار بردارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوصد گفته چو نيم كردار نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي دوستي از سرت ميكنند پوستي ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي بدوستي در، جو بيار زرد آلو ببر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست همه كس، دوست هيچكس نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوري و دوستي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست آنست كه بگرياند. دشمن آنست كه بخنداند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور دور ميرزا جلاله ، يك زن به دو شوهر حلاله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو دستماله ميرقصه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود، روزنه خودشو پيدا ميكنه !