بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذره ذره جمع گردد وانگهي دريا شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذره ذره كاندرين ارض و سماست  ---  جنس خود را همچو كاه و كهرباست . ((مولوي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذات نايافته از هستي بخش --- كي تواند كه شود هستي بخش ؟! (( جامي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه چو ديوانه به بيند خوشش آيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوار موش داره ، موش هم گوش داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوار حاشا بلنده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگران كاشتند ما خورديم، ما ميكاريم ديگران بخورند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگ به ديگ ميگه روت سياه ، سه پايه ميگه صل علي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديشب همه شب كمچه زدي كو حلوا ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دير زائيده زود ميخواد بزرگ كنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دير آمده زود ميخواد بره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديده مي بينه، دل ميخواد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهنه جيبش را تار عنكبوت گرفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهن مردم را نميشود بست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهنش چاك و بست نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهنش آستر داره !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذره ذره جمع گردد وانگهي دريا شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذره ذره كاندرين ارض و سماست  ---  جنس خود را همچو كاه و كهرباست . ((مولوي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذات نايافته از هستي بخش --- كي تواند كه شود هستي بخش ؟! (( جامي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه چو ديوانه به بيند خوشش آيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوار موش داره ، موش هم گوش داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوار حاشا بلنده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگران كاشتند ما خورديم، ما ميكاريم ديگران بخورند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگ به ديگ ميگه روت سياه ، سه پايه ميگه صل علي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديشب همه شب كمچه زدي كو حلوا ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دير زائيده زود ميخواد بزرگ كنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دير آمده زود ميخواد بره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديده مي بينه، دل ميخواد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهنه جيبش را تار عنكبوت گرفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهن مردم را نميشود بست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهنش چاك و بست نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهنش آستر داره !