بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنگم ببين و حالمو نپرس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رند را بند و قحبه را پند سود نكند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقاصه نميتونست برقصه ميگفت زمين كجه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم شهر كورها ، ديدم همه كور، منهم كور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم خونه خاله دلم واشه ، خاله خسبيد دلم پوسيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ثواب كنم كباب شدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت به نان برسه بجان رسيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت زير ابروش را برداره چشمش را هم كور كرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رطب خورده كي منع رطب چون كند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسيده بود بلايي ولي به خير گذشت . (( نريخت درد مي و محتسبز دير گذشت ... )) (( آصفي هروي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رستم است و يكدست اسلحه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رخت دو جاري را در يك طشت نميشه شست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رحمت بكفن دزد اولي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه دويده، كفش دريده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه دزد زده تا چهل روز امنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستي هيبت اللهي يا ميخواهي منو بترسوني ؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنگم ببين و حالمو نپرس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رند را بند و قحبه را پند سود نكند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقاصه نميتونست برقصه ميگفت زمين كجه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم شهر كورها ، ديدم همه كور، منهم كور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم خونه خاله دلم واشه ، خاله خسبيد دلم پوسيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ثواب كنم كباب شدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت به نان برسه بجان رسيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت زير ابروش را برداره چشمش را هم كور كرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رطب خورده كي منع رطب چون كند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسيده بود بلايي ولي به خير گذشت . (( نريخت درد مي و محتسبز دير گذشت ... )) (( آصفي هروي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رستم است و يكدست اسلحه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رخت دو جاري را در يك طشت نميشه شست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رحمت بكفن دزد اولي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه دويده، كفش دريده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه دزد زده تا چهل روز امنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستي هيبت اللهي يا ميخواهي منو بترسوني ؟!