بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان خوش، مار را از سوراخ بيرون ميآورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان خر را خلج ميدونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان بريده بكنجي نشسته صم بكم --- به از كسي كه نباشد زبانش اندر حكم . (( سعدي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زاغم زد و زو غم زد، پس مانده كلاغ كورم زد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز آب خرد، ماهي خرد خيزد --- نهنگ آن به كه از دريا گريزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ريش و قيچي هر دو در دست شماست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ريسمان سوخت و كجيش بيرون نرفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو مسخرگي پيشه كن و مطربي آموز --- تا داد خود از كهتر و مهتر بستاني . (( عبيد زاكاني ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روغن روي روغن ميره ، بلغور، خشك ميمونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روضه خوان پشمه چال است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي گريه دست زن شلخته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه خوردنشو ديدم، ولي نماز كردنش را نديده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار است اينكه گه عزت دهد و گه خوار دارد --- چرخ بازيگر از اين بازيچه ها بسيار دارد .(( قائم مقام فراهاني ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز گار آئينه را  محتاج خاكستر كند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز از نو، روزي از نو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روده بزرگه روده كوچيكه رو خورد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان خوش، مار را از سوراخ بيرون ميآورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان خر را خلج ميدونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان بريده بكنجي نشسته صم بكم --- به از كسي كه نباشد زبانش اندر حكم . (( سعدي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زاغم زد و زو غم زد، پس مانده كلاغ كورم زد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز آب خرد، ماهي خرد خيزد --- نهنگ آن به كه از دريا گريزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ريش و قيچي هر دو در دست شماست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ريسمان سوخت و كجيش بيرون نرفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو مسخرگي پيشه كن و مطربي آموز --- تا داد خود از كهتر و مهتر بستاني . (( عبيد زاكاني ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روغن روي روغن ميره ، بلغور، خشك ميمونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روضه خوان پشمه چال است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي گريه دست زن شلخته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه خوردنشو ديدم، ولي نماز كردنش را نديده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار است اينكه گه عزت دهد و گه خوار دارد --- چرخ بازيگر از اين بازيچه ها بسيار دارد .(( قائم مقام فراهاني ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز گار آئينه را  محتاج خاكستر كند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز از نو، روزي از نو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روده بزرگه روده كوچيكه رو خورد !