بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بلاست ، اما الهي هيچ خانه اي بي بلا نباشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بد را اگر در شيشه هم بكنند كار خودشو ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ازغازه سرخ رو شود و مرد از غزا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن آبستن گل ميخوره اما گل داغستان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان رفت و رو سياهي به زغال موند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانه ايست كه هر كس بخود گرفتار است ! (( تو هم در آينه حيران حسن خويشي ... ))  (( آصفي هروي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زكوة تخم مرغ يك دانه پنبه دونه است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز عشق  تا بصبوري هزار فرسنگ است ! (( دلي كه عاشق و صابر بود مگر سنگ است ؟ ))  (( سعدي )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرنگي زياد مايه جوانمرگيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرنگي زياد فقر ميآره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرد آلو را ميخورند براي هسته اش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زدي ضربتي ضربتي نوش كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم زبان از زخم شمشير بدتره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان گوشت است بهر طرف كه بچرخاني ميچرخه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان سرخ سر سبز ميدهد بر باد --- بهوش باش كه سر در سر زبان نكني .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بلاست ، اما الهي هيچ خانه اي بي بلا نباشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بد را اگر در شيشه هم بكنند كار خودشو ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ازغازه سرخ رو شود و مرد از غزا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن آبستن گل ميخوره اما گل داغستان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان رفت و رو سياهي به زغال موند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانه ايست كه هر كس بخود گرفتار است ! (( تو هم در آينه حيران حسن خويشي ... ))  (( آصفي هروي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زكوة تخم مرغ يك دانه پنبه دونه است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز عشق  تا بصبوري هزار فرسنگ است ! (( دلي كه عاشق و صابر بود مگر سنگ است ؟ ))  (( سعدي )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرنگي زياد مايه جوانمرگيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرنگي زياد فقر ميآره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرد آلو را ميخورند براي هسته اش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زدي ضربتي ضربتي نوش كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم زبان از زخم شمشير بدتره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان گوشت است بهر طرف كه بچرخاني ميچرخه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان سرخ سر سبز ميدهد بر باد --- بهوش باش كه سر در سر زبان نكني .