بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه ضرب المثل قديمي هستش كه ميگه: نگه داشتن دو چيز توي دنيا سخته !!! نگه داشتن دُم ماهي و نگه داشتن دل زَن !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود کرده را تدبير نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم کردم که لعنت بر خودم باد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوردن از براي زيستن است، نه زيستن از براي خوردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوردن خوبي دارد، پس دادن بدي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودستايي جان من! برهان ناداني بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا چاهي که آب از خود بر آرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد چه سود آنرا کو راهبري نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دودکش آتش نمي گيرد، مگر از داخل.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود، روزنه خودشو پيدا مي کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوب، در روز بد شناخته شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست آنست که بگرياند، دشمن آنست که بخنداند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي بدوستي در، جو بيار زردآلو ببر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست همه کس، دوست هيچکس نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو صد گفته چو نيم کردار نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي دوستي از سرت مي کنند پوستي ؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه ضرب المثل قديمي هستش كه ميگه: نگه داشتن دو چيز توي دنيا سخته !!! نگه داشتن دُم ماهي و نگه داشتن دل زَن !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود کرده را تدبير نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم کردم که لعنت بر خودم باد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوردن از براي زيستن است، نه زيستن از براي خوردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوردن خوبي دارد، پس دادن بدي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودستايي جان من! برهان ناداني بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا چاهي که آب از خود بر آرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد چه سود آنرا کو راهبري نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دودکش آتش نمي گيرد، مگر از داخل.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود، روزنه خودشو پيدا مي کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوب، در روز بد شناخته شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست آنست که بگرياند، دشمن آنست که بخنداند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي بدوستي در، جو بيار زردآلو ببر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست همه کس، دوست هيچکس نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو صد گفته چو نيم کردار نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي دوستي از سرت مي کنند پوستي ؟!