بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر بي صاحب ميتراشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر بشكنه در كلاه، دست بشكنه در آستين !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر بريده سخن نگويد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن خود تو كجا شنيدي، اونجا كه حرف مردمو شنيدي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپلشت آيد و زن زايد و مهمان عزيزت برسد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبيلش را بايد چرب كرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبيلش آويزان شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبوي نو آب خنك دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبوي خالي را بسبوي پر مزن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالي كه نكوست از بهارش پيداست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها ميگذاره تا شنبه به نوروز بيفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال به سال دريغ از پارسال !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال به دوازده ماه ما مي بينيم يكدفعه هم تو ببين !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زير كاسه نيم كاسه ايست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زير كاسه نيم كاسه ايست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زير شالش قرصه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر بي صاحب ميتراشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر بشكنه در كلاه، دست بشكنه در آستين !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر بريده سخن نگويد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن خود تو كجا شنيدي، اونجا كه حرف مردمو شنيدي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپلشت آيد و زن زايد و مهمان عزيزت برسد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبيلش را بايد چرب كرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبيلش آويزان شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبوي نو آب خنك دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبوي خالي را بسبوي پر مزن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالي كه نكوست از بهارش پيداست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها ميگذاره تا شنبه به نوروز بيفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال به سال دريغ از پارسال !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال به دوازده ماه ما مي بينيم يكدفعه هم تو ببين !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زير كاسه نيم كاسه ايست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زير كاسه نيم كاسه ايست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زير شالش قرصه !