بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضرب خورده جراحه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سيلي نقد به از حلواي نسيه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگ زرد برادر شغاله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقش سياه است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفيد سفيد صد تومن، سرخ و سفيد سيصد تومن، حالا كه رسيد به سبزه هر چي بگي ميارزه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سسك هفت تا بچه ميآره يكيش بلبله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاي گرانفروش نخريدنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سري را مه درد نيمكند دستمال مبند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرناچي كم بود يكي هم از غوغه اومد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنا را از سر گشادش ميزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را سرسري متراش اي استاد سلماني --- كه ما هم در ديار خود سري داريم و ساماني .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را ميشكنه نخودچي جيبم ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر گنده زير لحافه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر گاو توي خمره گير كرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سركه نه در راه عزيزان بود --- بار گرانيست كشيدن بدوش ! (( سعدي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سركه مفت از عسل شيرين تره !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضرب خورده جراحه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سيلي نقد به از حلواي نسيه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگ زرد برادر شغاله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقش سياه است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفيد سفيد صد تومن، سرخ و سفيد سيصد تومن، حالا كه رسيد به سبزه هر چي بگي ميارزه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سسك هفت تا بچه ميآره يكيش بلبله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاي گرانفروش نخريدنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سري را مه درد نيمكند دستمال مبند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرناچي كم بود يكي هم از غوغه اومد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنا را از سر گشادش ميزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را سرسري متراش اي استاد سلماني --- كه ما هم در ديار خود سري داريم و ساماني .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را ميشكنه نخودچي جيبم ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر گنده زير لحافه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر گاو توي خمره گير كرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سركه نه در راه عزيزان بود --- بار گرانيست كشيدن بدوش ! (( سعدي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سركه مفت از عسل شيرين تره !