بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر بزرگه زحمتش هم بزرگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر اگر مرده هم باشد پوستش بار خره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شپش توي جيبش منيژه خانومه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شپش توي جيبش سه قاب بازي ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبهاي چهارشنبه هم غش ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب عيد است و يار از من چغندر پخته ميخواهد --- گمانش ميرسد من گنج قارون زير سر دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب سمور گذشت و لب تنور گذشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب دراز است و قلندر بيكار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهنامه آخرش خوشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاه مي بخشه شيخ عليخان نمي بخشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاه خانم ميزاد، ماه خانم درد ميكشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاگرد اتو گرم، سرد ميارم حرفه، گرم ميارم حرفه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضرر كار كن، كار نكردنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضرر بموقع بهتر از منفعت بيموقعه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضامن روزي بود روزي رسان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضرر را از هر جا جلوشو بگيري منفعته !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر بزرگه زحمتش هم بزرگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر اگر مرده هم باشد پوستش بار خره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شپش توي جيبش منيژه خانومه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شپش توي جيبش سه قاب بازي ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبهاي چهارشنبه هم غش ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب عيد است و يار از من چغندر پخته ميخواهد --- گمانش ميرسد من گنج قارون زير سر دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب سمور گذشت و لب تنور گذشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب دراز است و قلندر بيكار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهنامه آخرش خوشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاه مي بخشه شيخ عليخان نمي بخشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاه خانم ميزاد، ماه خانم درد ميكشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاگرد اتو گرم، سرد ميارم حرفه، گرم ميارم حرفه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضرر كار كن، كار نكردنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضرر بموقع بهتر از منفعت بيموقعه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضامن روزي بود روزي رسان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضرر را از هر جا جلوشو بگيري منفعته !