بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر مرغ را گفتند : بار بردار . گفت : من مرغم . گفتند : پرواز كن . گفت : من شترم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر مرد و حاجي خلاص !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر گاو پلنگ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر كجاش خوبه كه لبش بده ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر كه نواله ميخواد گردن دراز ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر سواري دولا دولا نميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر را گم كرده پي افسارش ميگرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن يكي مي گفت استر را كه هي --- از كجا مي آيي اي فرخنده پي         گفت : از حمام گرم كوي تو --- گفت : خود پيداست از زانوي تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر را گفتند : چكاره اي ؟ گفت : علاقه بندم . گفتند : از دست و پنجه نرم و نازكت پيداست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر را گفتند : چرا گردنت كجه ؟ گفت : كجام راسته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر را گفتند : چرا شاشت از پسه ؟ گفت : چه چيزم مثل همه كسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر را چه به علاقه بندي ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر ديدي نديدي ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر در خواب بيند پنبه دانه --- گهي لف لف خورد گه دانه دانه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر خوابيده شم بلندتر از خر ايستاده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر پير شد و شاشيدن نياموخت !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر مرغ را گفتند : بار بردار . گفت : من مرغم . گفتند : پرواز كن . گفت : من شترم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر مرد و حاجي خلاص !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر گاو پلنگ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر كجاش خوبه كه لبش بده ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر كه نواله ميخواد گردن دراز ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر سواري دولا دولا نميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر را گم كرده پي افسارش ميگرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن يكي مي گفت استر را كه هي --- از كجا مي آيي اي فرخنده پي         گفت : از حمام گرم كوي تو --- گفت : خود پيداست از زانوي تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر را گفتند : چكاره اي ؟ گفت : علاقه بندم . گفتند : از دست و پنجه نرم و نازكت پيداست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر را گفتند : چرا گردنت كجه ؟ گفت : كجام راسته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر را گفتند : چرا شاشت از پسه ؟ گفت : چه چيزم مثل همه كسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر را چه به علاقه بندي ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر ديدي نديدي ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر در خواب بيند پنبه دانه --- گهي لف لف خورد گه دانه دانه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر خوابيده شم بلندتر از خر ايستاده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتر پير شد و شاشيدن نياموخت !