بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنا بلد نيست زير آبكي هم ميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمر جلودارش نميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شلوار نداره، بند شلوارش را مي بنده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكم گشنه، گوز فندقي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكمت گوشت نو بالا آورده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغالي كه مرغ ميگيره بيخ گوشش زرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغال كه از باغ قهر كنه منفعت باغبونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغال ترسو انگور خوب نميخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغال، پوزش بانگور نميرسه ميگه ترشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر چرا ميگي كه توي قافيه اش بموني ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شش ماهه به دنيا اومده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شست پات توي چشمت نره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شريك دزد و رفيق قافله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شريك اگر خوب بود خدا هم شريك ميگرفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شراب مفت را قاضي هم ميخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شترها را نعل ميكردند، كك هم پايش را بلند كرد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنا بلد نيست زير آبكي هم ميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمر جلودارش نميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شلوار نداره، بند شلوارش را مي بنده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكم گشنه، گوز فندقي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكمت گوشت نو بالا آورده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغالي كه مرغ ميگيره بيخ گوشش زرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغال كه از باغ قهر كنه منفعت باغبونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغال ترسو انگور خوب نميخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغال، پوزش بانگور نميرسه ميگه ترشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر چرا ميگي كه توي قافيه اش بموني ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شش ماهه به دنيا اومده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شست پات توي چشمت نره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شريك دزد و رفيق قافله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شريك اگر خوب بود خدا هم شريك ميگرفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شراب مفت را قاضي هم ميخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شترها را نعل ميكردند، كك هم پايش را بلند كرد !