بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد سر را كلاه است و صد كور را عصا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد سال گدائي ميكنه هنوز شب جمعه را نميدونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد رحمت به كفن دزد اولي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد تومن ميدم كه بچه ام يكشب بيرون نخوابه وقتي خوابيد ، چه يكشب چه هزار شب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد تا چاقو بسازه، يكيش دسته نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد تا گنجشك با زاق و زوقش نيم منه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد پتك زرگر، يك پتك آهنگر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر كوتاه خدا سي ساله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صابونش به جامه ما خورده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شير بي يال و اشكم كه ديد --- اينچنين شيري خدا هم نافريد . (( مولوي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوهرم شغال باشد، نونم در تغار باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوهر برود كاروانسرا، نونش بياد حرمسرا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوهر كردم وسمه كنم نه وصله كنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيدي كه زن آبستن گل ميخوره اما نميدوني چه گلي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنونده بايد عاقل باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنا بلد نيست زير آبكي هم ميره !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد سر را كلاه است و صد كور را عصا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد سال گدائي ميكنه هنوز شب جمعه را نميدونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد رحمت به كفن دزد اولي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد تومن ميدم كه بچه ام يكشب بيرون نخوابه وقتي خوابيد ، چه يكشب چه هزار شب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد تا چاقو بسازه، يكيش دسته نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد تا گنجشك با زاق و زوقش نيم منه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد پتك زرگر، يك پتك آهنگر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر كوتاه خدا سي ساله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صابونش به جامه ما خورده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شير بي يال و اشكم كه ديد --- اينچنين شيري خدا هم نافريد . (( مولوي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوهرم شغال باشد، نونم در تغار باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوهر برود كاروانسرا، نونش بياد حرمسرا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوهر كردم وسمه كنم نه وصله كنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيدي كه زن آبستن گل ميخوره اما نميدوني چه گلي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنونده بايد عاقل باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنا بلد نيست زير آبكي هم ميره !