بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طمع را نبايد كه چندان كني ---  كه صاحب كرم را پشيمان كني !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طمع پيشه را رنگ و رو زرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طمع آرد بمردان رنگ زردي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعمه هر مرغكي انجير نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طشت طلا رو سرت بگير و برو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبيب بيمروت، خلق را رنجور ميخواهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبل تو خاليست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاووس را به نقش و نگاري كه هست خلق --- تحسين كنند و او خجل از پاي زشت خويش !(( سعدي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طالع اگر اري برو دمر بخواب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاس اگر نيك نشيند همه كس نراد است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صنار ميگيرم سگ اخته ميكنم، يه عباسي ميدم غسل ميكنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صنار جيگرك سفره قلمگار نمي خواد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفراش به يك ليمو مي شكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد موش را يك گربه كافيه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد من گوشت شكار به يك چس تازي نميارزه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد من پرقو يكمشت نيست !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طمع را نبايد كه چندان كني ---  كه صاحب كرم را پشيمان كني !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طمع پيشه را رنگ و رو زرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طمع آرد بمردان رنگ زردي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعمه هر مرغكي انجير نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طشت طلا رو سرت بگير و برو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبيب بيمروت، خلق را رنجور ميخواهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبل تو خاليست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاووس را به نقش و نگاري كه هست خلق --- تحسين كنند و او خجل از پاي زشت خويش !(( سعدي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طالع اگر اري برو دمر بخواب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاس اگر نيك نشيند همه كس نراد است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صنار ميگيرم سگ اخته ميكنم، يه عباسي ميدم غسل ميكنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صنار جيگرك سفره قلمگار نمي خواد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفراش به يك ليمو مي شكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد موش را يك گربه كافيه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد من گوشت شكار به يك چس تازي نميارزه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد من پرقو يكمشت نيست !