بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقمان حكيم را گفتند : ادب از كه آموختي ؟ گفت : از بي ادبان ! [[گلستان سعدي]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لر اگر ببازار نره بازار ميگنده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لالائي ميدوني چرا خوابت نميبره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاف در غريبي، گور در بازار مسگرها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غوره نشده مويز شده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم مرگ برادر را برادر مرده ميداند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غليان بكشيم يا خجالت  ! (( مائيم ميان اين دو حالت  ... ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غلام به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربال را جلوي كولي گرفت و گفت : منو چطور مي بيني ؟ گفت : هر طور كه تو منو ميبيني !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غاز ميچرونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظاهرش چون گور كافر پر حلل --- باطنش قهر خدا عزوجل !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظالم هميشه خانه خرابه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظالم دست كوتاه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظالم پاي ديوارِ خودشو، ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طمعش از كرم مرتضي علي بيشتره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طمع زياد مايه جونم مرگي ( جوانمرگي ) است !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقمان حكيم را گفتند : ادب از كه آموختي ؟ گفت : از بي ادبان ! [[گلستان سعدي]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لر اگر ببازار نره بازار ميگنده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لالائي ميدوني چرا خوابت نميبره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاف در غريبي، گور در بازار مسگرها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غوره نشده مويز شده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم مرگ برادر را برادر مرده ميداند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غليان بكشيم يا خجالت  ! (( مائيم ميان اين دو حالت  ... ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غلام به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربال را جلوي كولي گرفت و گفت : منو چطور مي بيني ؟ گفت : هر طور كه تو منو ميبيني !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غاز ميچرونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظاهرش چون گور كافر پر حلل --- باطنش قهر خدا عزوجل !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظالم هميشه خانه خرابه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظالم دست كوتاه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظالم پاي ديوارِ خودشو، ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طمعش از كرم مرتضي علي بيشتره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طمع زياد مايه جونم مرگي ( جوانمرگي ) است !