بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مار خيلي از پونه خوشش مياد دم لونه اش سبز ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مار خورده افعي شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مار تا راست نشه بسوراخ نميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مار پوست خودشو ول ميكنه اما خوي خودشو ول نميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مار بد بهتر بود از يار بد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مارا باش كه از بز دنبه ميخواهيم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر مرده را شيون مياموز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر كه نيست با زن بابا بايد ساخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر زن خرم كرده، توبره بر سرم كرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر را دل سوزد، دايه را دامن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اينور جوب تو اونور جوب، فحش بده فحش بستون، پيراهن يكي شانزده تومنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اينور جوب تو اونور جوب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از خيك دست برداشتيم خيك از ما دست بر نميداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ليلي را از چشم مجنون بايد ديد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لولهنگش آب ميگيره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لگد به گور حاتم زده !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مار خيلي از پونه خوشش مياد دم لونه اش سبز ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مار خورده افعي شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مار تا راست نشه بسوراخ نميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مار پوست خودشو ول ميكنه اما خوي خودشو ول نميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مار بد بهتر بود از يار بد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مارا باش كه از بز دنبه ميخواهيم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر مرده را شيون مياموز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر كه نيست با زن بابا بايد ساخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر زن خرم كرده، توبره بر سرم كرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر را دل سوزد، دايه را دامن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اينور جوب تو اونور جوب، فحش بده فحش بستون، پيراهن يكي شانزده تومنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اينور جوب تو اونور جوب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از خيك دست برداشتيم خيك از ما دست بر نميداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ليلي را از چشم مجنون بايد ديد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لولهنگش آب ميگيره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لگد به گور حاتم زده !