بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال بد بيخ ريش صاحبش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال است نه جان است كه آسان بتوان داد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كه رسواي جهانيم غم عالم پشمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كه در جهنم هستيم يك پله پائين تر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كه خورديم اما نگي يارو خر بود سيرابيت نپخته بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما صد نفر بوديم تنها، اونها سه نفر بودند همراه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماست نيستي كه انگشتت بزنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماستي كه ترشه از تغارش پيداست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماست مالي كردن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماست مالي كردن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماستها را كيسه كردند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماست را كه خوردي كاسه شو زير سرت بزار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مار هر كجا كج بره توي لونه خودش راست ميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مار مهره، هر ماري نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مار گير را آخرش مار ميكشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد ميترسه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال بد بيخ ريش صاحبش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال است نه جان است كه آسان بتوان داد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كه رسواي جهانيم غم عالم پشمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كه در جهنم هستيم يك پله پائين تر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كه خورديم اما نگي يارو خر بود سيرابيت نپخته بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما صد نفر بوديم تنها، اونها سه نفر بودند همراه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماست نيستي كه انگشتت بزنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماستي كه ترشه از تغارش پيداست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماست مالي كردن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماست مالي كردن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماستها را كيسه كردند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماست را كه خوردي كاسه شو زير سرت بزار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مار هر كجا كج بره توي لونه خودش راست ميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مار مهره، هر ماري نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مار گير را آخرش مار ميكشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد ميترسه !