بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهي رو هر وقت از آب بگيري تازه است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه هميشه زير ابر پنهان نميمونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هم تون را ميتابيم هم بوق را ميزنيم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه درخشنده چو پنهان شود ---  شب پره بازيگر ميدان شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما و مجنون همسفر بوديم در دشت جنون  ---  او بمطلب ها رسيد و ما هنوز آواره ايم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماما كه دو تا شد سر بچه كج در مياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماما آورده را مرده شور ميبره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال ممسك ميراث ظالمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول باد آورده چند و چون نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال مفت صرافي نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال ما گل مناره، مال مردم زير تغاره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال دنيا وبال آخرته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال خودم مال خودم مال مردمم مال خودم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال خودت را محكم نگهدار همسايه را دزد نكن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مالت را خار كن خودت را عزيز كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال به يكجا ميره ايمون به هزار جا !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهي رو هر وقت از آب بگيري تازه است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه هميشه زير ابر پنهان نميمونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هم تون را ميتابيم هم بوق را ميزنيم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه درخشنده چو پنهان شود ---  شب پره بازيگر ميدان شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما و مجنون همسفر بوديم در دشت جنون  ---  او بمطلب ها رسيد و ما هنوز آواره ايم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماما كه دو تا شد سر بچه كج در مياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماما آورده را مرده شور ميبره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال ممسك ميراث ظالمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول باد آورده چند و چون نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال مفت صرافي نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال ما گل مناره، مال مردم زير تغاره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال دنيا وبال آخرته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال خودم مال خودم مال مردمم مال خودم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال خودت را محكم نگهدار همسايه را دزد نكن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مالت را خار كن خودت را عزيز كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال به يكجا ميره ايمون به هزار جا !