بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغ، هم تخم ميكمه هم چلغوز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغ گرسنه ارزن در خواب مي بينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغ زيرك كه ميرميد از دام - با همه زيركي بدام افتاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغ بيوقت خوان را بايد سر بريد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردي كه نون نداره اينهمه زبون نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردي را پاي دار ميبردند زنش ميگفت : يه شليته گلي براي من بيار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرده را رو كه رو بدي بكفن خودش ميرينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد كه تنبوتش دو تا شد بفكر زن نو ميافته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد خردمند هنر پيشه را --- عمر دو بايست در اين روزگار *** تا به يكي تجربه آموختن --- با دگري تجربه بردن بكار . [[ سعدي ]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد چهل ساله تازه اول چلچليشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل كنيز ملا باقر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل سيبي كه از وسط نصف كرده باشند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثقال نمكه خروار هم نمكه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبارك خوشگل بود ابله هم درآورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهي و ماست ؟ عزرائيل ميگه بازم تقصير ماست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهي ماهي رو ميخوره، ماهي خوار هر دو را !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغ، هم تخم ميكمه هم چلغوز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغ گرسنه ارزن در خواب مي بينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغ زيرك كه ميرميد از دام - با همه زيركي بدام افتاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغ بيوقت خوان را بايد سر بريد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردي كه نون نداره اينهمه زبون نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردي را پاي دار ميبردند زنش ميگفت : يه شليته گلي براي من بيار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرده را رو كه رو بدي بكفن خودش ميرينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد كه تنبوتش دو تا شد بفكر زن نو ميافته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد خردمند هنر پيشه را --- عمر دو بايست در اين روزگار *** تا به يكي تجربه آموختن --- با دگري تجربه بردن بكار . [[ سعدي ]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد چهل ساله تازه اول چلچليشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل كنيز ملا باقر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل سيبي كه از وسط نصف كرده باشند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثقال نمكه خروار هم نمكه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبارك خوشگل بود ابله هم درآورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهي و ماست ؟ عزرائيل ميگه بازم تقصير ماست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهي ماهي رو ميخوره، ماهي خوار هر دو را !