بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معامله نقد بوي مشك ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معامله با خودي غصه داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشك خالي و پرهيز آب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتري آخر شب خونش پاي خودشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسجد نساخته گدا درش ايستاده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزد دست مهتر چس يابوست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزد خر سور چروني خر سواريست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد ! (( نابرده  رنج گنج ميسر نمي شود ... ))  [[ سعدي ]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ يه بار شيون يه بار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ ميخواهي برو گيلان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ خر عروسي سگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ براي من، گلابي براي بيمار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغي كه انجير ميخوره نوكش كجه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغ يه پا داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغي را كه در هواست نبايد به سيخ كشيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغ همسايه غازه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معامله نقد بوي مشك ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معامله با خودي غصه داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشك خالي و پرهيز آب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتري آخر شب خونش پاي خودشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسجد نساخته گدا درش ايستاده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزد دست مهتر چس يابوست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزد خر سور چروني خر سواريست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد ! (( نابرده  رنج گنج ميسر نمي شود ... ))  [[ سعدي ]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ يه بار شيون يه بار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ ميخواهي برو گيلان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ خر عروسي سگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ براي من، گلابي براي بيمار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغي كه انجير ميخوره نوكش كجه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغ يه پا داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغي را كه در هواست نبايد به سيخ كشيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغ همسايه غازه !