بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميون حق و باطل چهار انگشته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمون هر كي ، و در خونه هر چي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمون ناخونده خرجش پاي خودشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمون مهمون و نميتونه ببينه صاحبخونه هر دو را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمون كه يكي شد صاحبخونه گاو ميكشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمون خر صاحبخونه است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمون تا سه روز عزيزه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمون بايد خنده رو باشه اگر چه صاحب خونه، خون گريه كنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مه فشاند نور و سگ عوعو كند --- هر كسي بر طينت خود مي تند !  [[ مولوي ]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهره مار داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهتاب نرخ ماست را ميشكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موش و گربه كه با هم بسازند دكان بقالي خراب ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موش به همبونه ( انبار) كار نداره همبونه به موش كار داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موش زنده بهتر از گربه مرده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موش چيه كه كله پاچش باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موش به سوراخ نميرفت جارو به دم بست !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميون حق و باطل چهار انگشته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمون هر كي ، و در خونه هر چي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمون ناخونده خرجش پاي خودشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمون مهمون و نميتونه ببينه صاحبخونه هر دو را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمون كه يكي شد صاحبخونه گاو ميكشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمون خر صاحبخونه است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمون تا سه روز عزيزه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمون بايد خنده رو باشه اگر چه صاحب خونه، خون گريه كنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مه فشاند نور و سگ عوعو كند --- هر كسي بر طينت خود مي تند !  [[ مولوي ]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهره مار داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهتاب نرخ ماست را ميشكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موش و گربه كه با هم بسازند دكان بقالي خراب ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موش به همبونه ( انبار) كار نداره همبونه به موش كار داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موش زنده بهتر از گربه مرده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موش چيه كه كله پاچش باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موش به سوراخ نميرفت جارو به دم بست !