بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخودچي شو دزديده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخودچي توي جيبم ميكني اونوقت سرم را ميشكني ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخود توي شله زرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبرد رگي تا نخواهد خداي ! (( اگر تيغ عالم جنبد ز جاي ... ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازكش داري ناز كن، نداري پاهاتو دراز كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناز عروس به جهازه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناخوانده بخانه خدا نتوان رفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نابرده رنج گنج ميسر نمي شود --- مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميهمان راحت جان است و ليكن چو نفس --- خفه سازد كه فرود آيد و بيرون نرود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميوه خوب نصيب شغال ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميراث خوار بهتر از چشته خوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميراث خرس به كفتار ميرسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخواي عزيز بشي يا دور شو يا كور شو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي بخور، منبر بسوزان، مردم آزاري مكن  !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميون دعوا نرخ معين ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميون دعوا حلوا خير نمي كنند !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخودچي شو دزديده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخودچي توي جيبم ميكني اونوقت سرم را ميشكني ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخود توي شله زرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبرد رگي تا نخواهد خداي ! (( اگر تيغ عالم جنبد ز جاي ... ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازكش داري ناز كن، نداري پاهاتو دراز كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناز عروس به جهازه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناخوانده بخانه خدا نتوان رفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نابرده رنج گنج ميسر نمي شود --- مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميهمان راحت جان است و ليكن چو نفس --- خفه سازد كه فرود آيد و بيرون نرود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميوه خوب نصيب شغال ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميراث خوار بهتر از چشته خوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميراث خرس به كفتار ميرسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخواي عزيز بشي يا دور شو يا كور شو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي بخور، منبر بسوزان، مردم آزاري مكن  !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميون دعوا نرخ معين ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميون دعوا حلوا خير نمي كنند !