بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوكه اومد به ببازار كهنه مي شه دلازار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوكر بي جيره و مواجب تاج سر آقاست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوكر باب، شيش ماه چاقه شيش ماه لاغر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه بدست ننه كن مثل ننه غربيله كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نكرده كار نبرند بكار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسش از جاي گرم در مياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته پاكه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشاشيدي شب درازه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسيه نسيه آخر بدعوا نسيه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزن در كسي را تا نزنند درت را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزديك شتر نخواب تا خواب آشفته نبيني !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نردبون دزدها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نردبون، پله به پله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نذر ميكنم واسه سرم خودم ميخورم و پسرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نديد بديد وقتي بديد به خود بريد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخود همه آش !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوكه اومد به ببازار كهنه مي شه دلازار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوكر بي جيره و مواجب تاج سر آقاست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوكر باب، شيش ماه چاقه شيش ماه لاغر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه بدست ننه كن مثل ننه غربيله كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نكرده كار نبرند بكار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسش از جاي گرم در مياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته پاكه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشاشيدي شب درازه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسيه نسيه آخر بدعوا نسيه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزن در كسي را تا نزنند درت را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزديك شتر نخواب تا خواب آشفته نبيني !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نردبون دزدها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نردبون، پله به پله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نذر ميكنم واسه سرم خودم ميخورم و پسرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نديد بديد وقتي بديد به خود بريد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخود همه آش !