بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقان را همه گر آب برد  --- خوبرويان همه را خواب برد . (( ايرج ميرزا ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي مادر نباشه با زن بابا بايد ساخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه جيك جيك مستونت بود ياد زمستونت نبود ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت مواجب سرهنگه، وقت كار كردن سربازه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت خوردن، خاله، خواهر زاده را نميشناسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وعده سر خرمن دادن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي بوقتي كه قاچاقچي گمركچي بشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي به وقتي كه چاروادار راهدار بشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي به وقتي كه بگندد نمك !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي به مرگي كه مرده شو هم عزا بگيره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي به كاري كه نسازد خدا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي به خوني كه يكشب از ميونش بگذره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي بباغي كه كليدش از چوب مو باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون بده، فرمون بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون بدو، آب بدو، تو بدنبالش بدو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون اينجا آب اينجا - كجا بروم به از اينجا ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقان را همه گر آب برد  --- خوبرويان همه را خواب برد . (( ايرج ميرزا ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي مادر نباشه با زن بابا بايد ساخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه جيك جيك مستونت بود ياد زمستونت نبود ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت مواجب سرهنگه، وقت كار كردن سربازه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت خوردن، خاله، خواهر زاده را نميشناسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وعده سر خرمن دادن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي بوقتي كه قاچاقچي گمركچي بشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي به وقتي كه چاروادار راهدار بشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي به وقتي كه بگندد نمك !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي به مرگي كه مرده شو هم عزا بگيره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي به كاري كه نسازد خدا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي به خوني كه يكشب از ميونش بگذره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي بباغي كه كليدش از چوب مو باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون بده، فرمون بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون بدو، آب بدو، تو بدنبالش بدو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون اينجا آب اينجا - كجا بروم به از اينجا ؟