بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه پیش روی قاضی نایستی، پشت سر قانون راه برو. ضرب‌المثل انگلیسی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه بزرگ باشی نخست کوچک باش. ضرب‌المثل هندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آدم بهانه گیر همیشه بهانه وجود دارد . ضرب المثل آلمانی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خشمگین نمیتواند حقیقت را بگوید. ضرب المثل چینی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند علما بنویس و مانند توده مردم حرف بزن. ضرب‌المثل هندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کارهای زشت عادت مکن زیرا ترک آن دشوار است. ضرب‌المثل فارسی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوصد گفته چون نیم کردار نیست . ضرب المثل فارسی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افعی مهیب را دسته ای مورچه از پای درمیآورند. مثل ژاپنی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکن است دروغ یکسال بدود ولی راستی در یک روز از او جلو می افتد. مثل افریقائی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هشت بار که افتادی ، برای هشتمین بار برخیز . مثل چینی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را آنچنان تمیز کن ، که ظرفت را . مثل چینی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بخت آزمایی بزرگی است که فقط بلیط های برنده را می توان دید» ضرب المثل سانسکریت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختان بارور خم می شوند و مردان بزرگ متواضع میگردند، اما شاخه های خشک و مردم نادان می شکنند وخم نمی شوند. ضرب المثل سانسکریت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی گویم دستخوش هیجان نشو، اما خودت را به آتش هیجان ها نسوزان . مثل انگلیسی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت مقدمه گستاخی است . ضرب المثل ایتالیایی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ارباب سخنانی هستی که نگفته‌ای،ولی حرفهایی که زده‌ای ارباب تو هستند. ضرب‌المثل تازی 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه پیش روی قاضی نایستی، پشت سر قانون راه برو. ضرب‌المثل انگلیسی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه بزرگ باشی نخست کوچک باش. ضرب‌المثل هندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آدم بهانه گیر همیشه بهانه وجود دارد . ضرب المثل آلمانی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خشمگین نمیتواند حقیقت را بگوید. ضرب المثل چینی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند علما بنویس و مانند توده مردم حرف بزن. ضرب‌المثل هندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کارهای زشت عادت مکن زیرا ترک آن دشوار است. ضرب‌المثل فارسی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوصد گفته چون نیم کردار نیست . ضرب المثل فارسی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افعی مهیب را دسته ای مورچه از پای درمیآورند. مثل ژاپنی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکن است دروغ یکسال بدود ولی راستی در یک روز از او جلو می افتد. مثل افریقائی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هشت بار که افتادی ، برای هشتمین بار برخیز . مثل چینی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را آنچنان تمیز کن ، که ظرفت را . مثل چینی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بخت آزمایی بزرگی است که فقط بلیط های برنده را می توان دید» ضرب المثل سانسکریت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختان بارور خم می شوند و مردان بزرگ متواضع میگردند، اما شاخه های خشک و مردم نادان می شکنند وخم نمی شوند. ضرب المثل سانسکریت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی گویم دستخوش هیجان نشو، اما خودت را به آتش هیجان ها نسوزان . مثل انگلیسی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت مقدمه گستاخی است . ضرب المثل ایتالیایی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ارباب سخنانی هستی که نگفته‌ای،ولی حرفهایی که زده‌ای ارباب تو هستند. ضرب‌المثل تازی