بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجله، كار شيطونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب كشگي سابيديم كه همش دوغ پتي بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت بجز خدمت خلق نيست --- به تسبيح و سجاده و دلق نيست ! (( سعدي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عالم ناپرهيزكار، كوريست مشعله دار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عالم شدن چه آسون آدم شدن چه مشكل !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عالم بي عمل، زنبور بي عسله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل گوشت ميخوره، بي عقل بادمجان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل بكنار آب تا پل ميجست  --- ديوانه پا برهنه از آب گذشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت گرگ زاده گرگ شود --- گر چه باآدمي بزرگ شود . (( سعدي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت جوينده بابنده بود ! (( مولوي))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقي كار سري نيست كه بر بالين است ! (( سعدي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقي شيوه رندان بلا كش باشد !  (( حافظ ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقي پيداست از زاري دل --- نيست بيماري چو بيماري دل .  (( مولوي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقم پول ندارم كوزه بده آب بيارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق بي پول بايد شبدر بچينه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجله، كار شيطونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب كشگي سابيديم كه همش دوغ پتي بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت بجز خدمت خلق نيست --- به تسبيح و سجاده و دلق نيست ! (( سعدي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عالم ناپرهيزكار، كوريست مشعله دار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عالم شدن چه آسون آدم شدن چه مشكل !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عالم بي عمل، زنبور بي عسله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل گوشت ميخوره، بي عقل بادمجان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل بكنار آب تا پل ميجست  --- ديوانه پا برهنه از آب گذشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت گرگ زاده گرگ شود --- گر چه باآدمي بزرگ شود . (( سعدي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت جوينده بابنده بود ! (( مولوي))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقي كار سري نيست كه بر بالين است ! (( سعدي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقي شيوه رندان بلا كش باشد !  (( حافظ ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقي پيداست از زاري دل --- نيست بيماري چو بيماري دل .  (( مولوي ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقم پول ندارم كوزه بده آب بيارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق بي پول بايد شبدر بچينه !