بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل كه نيست جون در عذابه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقد پسر عمو و دختر عمو را در آسمان بسته اند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق پيري گر بجنبد سر به رسوائي زند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عسل نيستي كه انگشتت بزنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عسل در باغ هست و غوره هم هست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عسس بيا منو بگير !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيز پدر و مادر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيز كرده خدا را نميشه ذليل كرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس را كه مادرش تعريف كنه براي آقا دائيش خوبه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس نميتونست برقصه ميگفت : زمين كجه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس مياد وسمه بكشه نه وصله بكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس مردني را گردن مادر شوهر نگذاريد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس كه بما رسيد شب كوتاه شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس تعريفي عاقبت شلخته در آمد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس بي جهاز، روزه بي نماز، دعاي بي نياز، قرمه بي پياز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عذر بدر از گناه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل كه نيست جون در عذابه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقد پسر عمو و دختر عمو را در آسمان بسته اند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق پيري گر بجنبد سر به رسوائي زند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عسل نيستي كه انگشتت بزنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عسل در باغ هست و غوره هم هست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عسس بيا منو بگير !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيز پدر و مادر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيز كرده خدا را نميشه ذليل كرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس را كه مادرش تعريف كنه براي آقا دائيش خوبه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس نميتونست برقصه ميگفت : زمين كجه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس مياد وسمه بكشه نه وصله بكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس مردني را گردن مادر شوهر نگذاريد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس كه بما رسيد شب كوتاه شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس تعريفي عاقبت شلخته در آمد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس بي جهاز، روزه بي نماز، دعاي بي نياز، قرمه بي پياز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عذر بدر از گناه !