بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا مكن با پيلان دوستي --- يا بنا كن خانه در خورد پيل ![[ سعدي ]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا مرد باش يا نيمه مرد يا هپل هپو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا كوچه گردي يا خانه داري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا علي غرقش كن منهم روش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا زنگي زنگ باش يا رومي روم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يار، مرا ياد كنه ولو با يك هل پوك !يارقديم ، اسب زين كرده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يار در خانه و گرد جهان ميگرديم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارب مباد آنكه گدا معتبر شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياربد، بدتر بود از يار بد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا خدا يا خرما !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يابوي پيش آهنگ آخرش توبره كش ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يابوي اخته و مرد كوسه سن و سالشون معلوم نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يابو برش داشته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل و گهش قاطي شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل مردم به چشمشونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقلش پاره سنگ بر ميداره !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا مكن با پيلان دوستي --- يا بنا كن خانه در خورد پيل ![[ سعدي ]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا مرد باش يا نيمه مرد يا هپل هپو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا كوچه گردي يا خانه داري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا علي غرقش كن منهم روش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا زنگي زنگ باش يا رومي روم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يار، مرا ياد كنه ولو با يك هل پوك !يارقديم ، اسب زين كرده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يار در خانه و گرد جهان ميگرديم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارب مباد آنكه گدا معتبر شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياربد، بدتر بود از يار بد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا خدا يا خرما !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يابوي پيش آهنگ آخرش توبره كش ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يابوي اخته و مرد كوسه سن و سالشون معلوم نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يابو برش داشته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل و گهش قاطي شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل مردم به چشمشونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقلش پاره سنگ بر ميداره !