بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه پول جيگرك سفره قلمكار نميخواد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه پاش اين دنيا يه پاش اون دنياست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه پا چارق، يه پا گيوه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه بام و دو هوا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك بار جستي ملخه، دو بار جستي ملخه، آخر به دستي ملخه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك ده آباد بهتر از صد شهر خراب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكدم نشد كه بي سر خر زندگي كنيم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك داغ دل بس است براي قبيله اي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكخورده شاخ بهتر از هزار ذرع دمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك بز گر گله را گر ميكند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك انار و صد بيمار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك مرده بنام به كه صد زنده به ننگ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك ارزن از دستش نمي ريزه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي رو تو ده راه نمي دادند سراغ كدخدارو ميگرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يعني كشك !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا مرگ يا اشتها !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه پول جيگرك سفره قلمكار نميخواد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه پاش اين دنيا يه پاش اون دنياست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه پا چارق، يه پا گيوه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه بام و دو هوا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك بار جستي ملخه، دو بار جستي ملخه، آخر به دستي ملخه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك ده آباد بهتر از صد شهر خراب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكدم نشد كه بي سر خر زندگي كنيم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك داغ دل بس است براي قبيله اي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكخورده شاخ بهتر از هزار ذرع دمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك بز گر گله را گر ميكند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك انار و صد بيمار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك مرده بنام به كه صد زنده به ننگ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك ارزن از دستش نمي ريزه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي رو تو ده راه نمي دادند سراغ كدخدارو ميگرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يعني كشك !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا مرگ يا اشتها !