بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه سيب و كه به هوا بندازي تا بياد پائين هزار تا چرخ ميخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه سال روزه بگير آخرش با فضله سگ افطار كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روز حلاجي ميكنه سه روز پنبه از ريش ور ميچينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روزه مهمونيم و صد ساله دعاگو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روده راست توي شيكمش نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه ديوانه سنگي به چاه ميندازه كه صدعاقل نميتونه بيرون بياره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه دستم سپر بود، يه دستم شمشير، با دندونام كه نميتونم بجنگم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه دست به پيش و يه دست به پس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه خونه داريم پنبه ريسه ، ميون هفتاد ورثه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه حموم خرابه چهل تا جومه دار نميخواد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه چيز بگو بگنجه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه مثقال گه توي شكمش نيست ميخواد به شمس العماره برينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه جا ميل و مناره را نمي بينه يه جا ذره رو در هوا ميشماره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خل و كم عقل است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه تخته اش كمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه تب يه پهلوان و ميخوابونه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه سيب و كه به هوا بندازي تا بياد پائين هزار تا چرخ ميخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه سال روزه بگير آخرش با فضله سگ افطار كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روز حلاجي ميكنه سه روز پنبه از ريش ور ميچينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روزه مهمونيم و صد ساله دعاگو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روده راست توي شيكمش نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه ديوانه سنگي به چاه ميندازه كه صدعاقل نميتونه بيرون بياره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه دستم سپر بود، يه دستم شمشير، با دندونام كه نميتونم بجنگم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه دست به پيش و يه دست به پس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه خونه داريم پنبه ريسه ، ميون هفتاد ورثه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه حموم خرابه چهل تا جومه دار نميخواد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه چيز بگو بگنجه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه مثقال گه توي شكمش نيست ميخواد به شمس العماره برينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه جا ميل و مناره را نمي بينه يه جا ذره رو در هوا ميشماره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خل و كم عقل است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه تخته اش كمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه تب يه پهلوان و ميخوابونه !