بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي كمه، دوتا غمه ، سه تا خاطر جمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي چهارشنبه پول پيدا ميكنه يكي گم ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي به نعل و يكي به ميخ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه وقت از سوراخ سوزن تو ميره يه وقت از در دروازه تو نميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه نه بگو، نه ماه رو دل نكش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه مويز و چل قلندر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه مو از خرس كندن غنيمته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه مريد خر بهتر از يه ده شيش دانگ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه لقمه نون پرپري من بخورم يا اكبري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه لاش كرديم نرسيد دو لاش كرديم كه برسد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه گوشش دره يه گوشش دروازه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه كلاغ و چهل كلاغ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه كفش آهني ميخواد و يه عصاي فولادي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه كاسه چي صد تا سرناچي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه عمر گدائي كرده هنوز شب جمعه رو نميدونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه شكم سير بهتر از صد شكم نيم سير !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي كمه، دوتا غمه ، سه تا خاطر جمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي چهارشنبه پول پيدا ميكنه يكي گم ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي به نعل و يكي به ميخ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه وقت از سوراخ سوزن تو ميره يه وقت از در دروازه تو نميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه نه بگو، نه ماه رو دل نكش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه مويز و چل قلندر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه مو از خرس كندن غنيمته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه مريد خر بهتر از يه ده شيش دانگ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه لقمه نون پرپري من بخورم يا اكبري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه لاش كرديم نرسيد دو لاش كرديم كه برسد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه گوشش دره يه گوشش دروازه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه كلاغ و چهل كلاغ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه كفش آهني ميخواد و يه عصاي فولادي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه كاسه چي صد تا سرناچي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه عمر گدائي كرده هنوز شب جمعه رو نميدونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه شكم سير بهتر از صد شكم نيم سير !