بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر بدولت برسي مست نگردي مردي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذر پوست به دباغخانه ميافته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرمي ز حد مبر كه چو دندان مار ريخت  ----  هر طفل ني سوار كند تازيانه اش ! [‌[ صائب]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گدارو كه رو بدي صاحبخونه ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي از سوراخ سوزن تو ميره گاهي هم از دروازه تو نميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه باشد كه كودك نادان --- بغلط بر هدف زند تيري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاو نه من شير !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاوش زائيده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاو پيشاني سفيده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گابمه و آبمه و نوبت آسيابمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي يه دونه يا خل ميشه يا ديوونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي نون نداشت بخوره پياز ميخورد كه اشتهاش واشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي ميمرد ز درد بينوايي - يكي ميگفت خانوم زردك ميخواهي ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي گفت : مادرم را ميفروشم . گفتند : كه چطور مادرت را ميفروشي ؟ گفت : قيمتي ميگم كه نخرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي ميبره يكي ميدوزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي مرد و يكي مردار شد يكي به غضب خدا گرفتار شد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر بدولت برسي مست نگردي مردي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذر پوست به دباغخانه ميافته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرمي ز حد مبر كه چو دندان مار ريخت  ----  هر طفل ني سوار كند تازيانه اش ! [‌[ صائب]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گدارو كه رو بدي صاحبخونه ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي از سوراخ سوزن تو ميره گاهي هم از دروازه تو نميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه باشد كه كودك نادان --- بغلط بر هدف زند تيري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاو نه من شير !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاوش زائيده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاو پيشاني سفيده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گابمه و آبمه و نوبت آسيابمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي يه دونه يا خل ميشه يا ديوونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي نون نداشت بخوره پياز ميخورد كه اشتهاش واشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي ميمرد ز درد بينوايي - يكي ميگفت خانوم زردك ميخواهي ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي گفت : مادرم را ميفروشم . گفتند : كه چطور مادرت را ميفروشي ؟ گفت : قيمتي ميگم كه نخرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي ميبره يكي ميدوزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي مرد و يكي مردار شد يكي به غضب خدا گرفتار شد