بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاري بكن بهر ثواب - نه سيخ بسوزه نه كباب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار هر بز نيست خرمن كوفتن --- گاو نر ميخواهد و مرد كهن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار، نشد نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار نباشه زرنگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارد، دسته خودشو نمي بره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار خر و خوردن يابو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار بوزينه نيست نجاري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار از محكم كاري عيب نميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاچي بهتر از هيچي است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه را گفتند : گهت درمونه خاك پاشيد روش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه را اگر در اطاق حبس كني پنجه بروت ميزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه را دم حجله بايد كشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه دستش به گوشت نميرسه ميگه بو ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه تنبل را موش طبابت ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه براي رضاي خدا موش نميگيره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر بري گوش و گر زني دمبم --- بنده از جاي خود نمي جنبم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاري بكن بهر ثواب - نه سيخ بسوزه نه كباب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار هر بز نيست خرمن كوفتن --- گاو نر ميخواهد و مرد كهن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار، نشد نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار نباشه زرنگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارد، دسته خودشو نمي بره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار خر و خوردن يابو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار بوزينه نيست نجاري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار از محكم كاري عيب نميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاچي بهتر از هيچي است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه را گفتند : گهت درمونه خاك پاشيد روش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه را اگر در اطاق حبس كني پنجه بروت ميزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه را دم حجله بايد كشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه دستش به گوشت نميرسه ميگه بو ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه تنبل را موش طبابت ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه براي رضاي خدا موش نميگيره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر بري گوش و گر زني دمبم --- بنده از جاي خود نمي جنبم !