بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كج ميگه اما رج ميگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كجا خوشه؟ اونجا كه دل خوشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كپه هم با فعله است ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كبكش خروس ميخونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كباب پخته نگردد مگر به گرديدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاهل به آب نميرفت، وقتي ميرفت خمره ميبرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاه را در چشم مردم مي بينه كوه را در چشم خودش نمي بينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاه پيش سگ، استخوان پيش خر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاه بده، كالا بده، دو غاز و نيم بالا بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاه از خودت نيست كاهدون كه از خودته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كافر همه را بكيش خود پندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاشكي ننم زنده ميشد - اين دورانم ديده ميشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاشكي را كاشتند سبز نشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاسه را كاشي ميشكنه، تاوانش را قمي ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاسه جائي رود كه شاه تغار باز آيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاسه گرمتر از آش !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كج ميگه اما رج ميگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كجا خوشه؟ اونجا كه دل خوشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كپه هم با فعله است ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كبكش خروس ميخونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كباب پخته نگردد مگر به گرديدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاهل به آب نميرفت، وقتي ميرفت خمره ميبرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاه را در چشم مردم مي بينه كوه را در چشم خودش نمي بينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاه پيش سگ، استخوان پيش خر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاه بده، كالا بده، دو غاز و نيم بالا بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاه از خودت نيست كاهدون كه از خودته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كافر همه را بكيش خود پندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاشكي ننم زنده ميشد - اين دورانم ديده ميشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاشكي را كاشتند سبز نشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاسه را كاشي ميشكنه، تاوانش را قمي ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاسه جائي رود كه شاه تغار باز آيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاسه گرمتر از آش !