بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه خربزه مي خوره، پاي لرزش هم ميشينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه منار ميدزده ، اول چاهش را ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه را مادرش زنا كنه، با ديگران چها كنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه از گرگ ميترسه گوسفند نگه نميداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه از آفتاب صبح گرم نشد از آفتاب غروب گرم نميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي را در قبر ديگري نمي گذارند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي دعا ميكنه زنش نميره كه خواهر زن نداشته باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كس را وقوف نيست كه انجام كار چيست ! (( هر وقت خوش كه دست دهد مغتنم شمار )) [‌[ حافظ ]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كژدم را گفتند: چرا بزمستان در نميآئي ؟ گفت : بتابستانم چه حرمت است كه در زمستان نيز بيرون آيم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كرم درخت از خود درخته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كرم داران عالم را درم نيست --- درم داران عالم را كرم نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كدخدا را ببين ، ده را بچاپ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كچليش، كم آوازش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كچل نشو كه همه كچلي بخت نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كچلي را گفتند: چرا زلف نميگذاري ؟ گفت : من از اين قرتي گريها خوشم نمياد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه خربزه مي خوره، پاي لرزش هم ميشينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه منار ميدزده ، اول چاهش را ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه را مادرش زنا كنه، با ديگران چها كنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه از گرگ ميترسه گوسفند نگه نميداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه از آفتاب صبح گرم نشد از آفتاب غروب گرم نميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي را در قبر ديگري نمي گذارند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي دعا ميكنه زنش نميره كه خواهر زن نداشته باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كس را وقوف نيست كه انجام كار چيست ! (( هر وقت خوش كه دست دهد مغتنم شمار )) [‌[ حافظ ]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كژدم را گفتند: چرا بزمستان در نميآئي ؟ گفت : بتابستانم چه حرمت است كه در زمستان نيز بيرون آيم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كرم درخت از خود درخته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كرم داران عالم را درم نيست --- درم داران عالم را كرم نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كدخدا را ببين ، ده را بچاپ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كچليش، كم آوازش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كچل نشو كه همه كچلي بخت نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كچلي را گفتند: چرا زلف نميگذاري ؟ گفت : من از اين قرتي گريها خوشم نمياد !