بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوزه خالي، زود از لب بام ميافته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوري دخترش هيچ، داماد خوشگل هم ميخواهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كور هر چي توي چنته خودشه خيال ميكنه توي چنته رفيقش هم هست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كور را چه به شب نشيني !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كورشه اون دكانداري كه مشتري خودشو نشناسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كور خود و بيناي مردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كور از خدا چي ميخواهد ؟ دو چشم بينا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كنار گود نشسته ميگه لنگش كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمم گيري كمت گيرم  - نمرده ماتمت گيرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كم بخور هميشه بخور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمال همنشين در من اثر كرد --- وگر نه من همان خاكم كه هستم .  [‌[ سعدي]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كله گنجشكي خورده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كله پز برخاست سگ جايش شنست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كله اش بوي قرمه سبزي ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلوخ انداز را پاداش سنگ است --- جواب است اي برادر اين نه جنگ است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلفتي نون را بگير و نازكي كار را !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوزه خالي، زود از لب بام ميافته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوري دخترش هيچ، داماد خوشگل هم ميخواهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كور هر چي توي چنته خودشه خيال ميكنه توي چنته رفيقش هم هست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كور را چه به شب نشيني !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كورشه اون دكانداري كه مشتري خودشو نشناسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كور خود و بيناي مردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كور از خدا چي ميخواهد ؟ دو چشم بينا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كنار گود نشسته ميگه لنگش كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمم گيري كمت گيرم  - نمرده ماتمت گيرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كم بخور هميشه بخور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمال همنشين در من اثر كرد --- وگر نه من همان خاكم كه هستم .  [‌[ سعدي]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كله گنجشكي خورده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كله پز برخاست سگ جايش شنست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كله اش بوي قرمه سبزي ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلوخ انداز را پاداش سنگ است --- جواب است اي برادر اين نه جنگ است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلفتي نون را بگير و نازكي كار را !