بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون بند كيفتم، تا پول داري رفيقتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون برم خدا رو، يك بام و دو هوا رو، اينور بام گرما را اون ور بام سرمارو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قران كنند حرز و امام مبين كشند ! (( ياسين كنند ورد وبه طاها كشند تيغ  ... ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر زر، زرگر شناسد قدر گوهر، گوهري .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قباي بعد از عيد براي گل منار خوبه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبا سفيد قبا سفيده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاطر پيش آهنگ آخرش توبره ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاشق نداري آش بخوري نونتو كج كن بيل كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاشق سازي كاري نداره، مشت ميزني توش گود ميشه، دمش را ميكشي دراز ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاچ زين را بگير اسب دواني پيشكشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوه بكوه نميرسه، آدم به آدم ميرسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوسه و ريش پهن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوسه دنبال ريش رفت سيبيلشم از دست داد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوزه نو دو روز آب را سرد نگه ميداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوزه نو آب خنك داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوزه گر از كوزه شكسته آب ميخوره !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون بند كيفتم، تا پول داري رفيقتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون برم خدا رو، يك بام و دو هوا رو، اينور بام گرما را اون ور بام سرمارو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قران كنند حرز و امام مبين كشند ! (( ياسين كنند ورد وبه طاها كشند تيغ  ... ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر زر، زرگر شناسد قدر گوهر، گوهري .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قباي بعد از عيد براي گل منار خوبه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبا سفيد قبا سفيده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاطر پيش آهنگ آخرش توبره ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاشق نداري آش بخوري نونتو كج كن بيل كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاشق سازي كاري نداره، مشت ميزني توش گود ميشه، دمش را ميكشي دراز ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاچ زين را بگير اسب دواني پيشكشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوه بكوه نميرسه، آدم به آدم ميرسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوسه و ريش پهن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوسه دنبال ريش رفت سيبيلشم از دست داد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوزه نو دو روز آب را سرد نگه ميداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوزه نو آب خنك داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوزه گر از كوزه شكسته آب ميخوره !