بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا مرغ لاغره، جايش خونه ملا باقره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا كه نمك خوري نمكدون نشكن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا كه گندوم نده مال من دردمنده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا كه پري رخيست ديوي با اوست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا سنگه بپاي احمد لنگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا خرسه، جاي ترسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا كه آشه، كل، فراشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوم و خويش، گوشت هم را ميخورند استخوان هم را دور نميندازند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قم بيد و قنبيد، اونهم امسال نبيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلم ، دست دشمنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم نخور كه باور كردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسمت را باور كنم يا دم خروس را ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرض كه رسيد به صد تومن، هر شب بخور قيمه پلو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون چماق دود كشت كاه، بده جوش پيشكشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون چشمهاي بادوميت - ننه من بادوم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون سرت آقا ناشي، خرجم با خودم آقام تو باشي !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا مرغ لاغره، جايش خونه ملا باقره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا كه نمك خوري نمكدون نشكن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا كه گندوم نده مال من دردمنده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا كه پري رخيست ديوي با اوست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا سنگه بپاي احمد لنگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا خرسه، جاي ترسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا كه آشه، كل، فراشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوم و خويش، گوشت هم را ميخورند استخوان هم را دور نميندازند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قم بيد و قنبيد، اونهم امسال نبيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلم ، دست دشمنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم نخور كه باور كردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسمت را باور كنم يا دم خروس را ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرض كه رسيد به صد تومن، هر شب بخور قيمه پلو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون چماق دود كشت كاه، بده جوش پيشكشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون چشمهاي بادوميت - ننه من بادوم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون سرت آقا ناشي، خرجم با خودم آقام تو باشي !