بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم از شورباي قم افتاديم هم از حليم كاشون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم از توبره ميخوره هم از آخور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هلو برو تو گلو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار دوست كمه، يك دشمن بسيار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار تا دختر كور و يكروزه شوهر ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كي كه زن نداره،آروم تن نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كي كه زن نداره،آروم تن نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كي خر شد، ما پالونيم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كي بفكر خويشه كوسه بفكر ريشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه نان از عمل خويش خورد ---  منت از حاتم طائي نبرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه شيريني فروشد مشتري بروي بجوشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه را ميخواهي بشناسي يا باهاش معامله كن يا سفر كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه را مال هست و عقلش نيست --- روزي آن مال مالشي دهدش *** وانكه را عقل هست و مالش نيست--- روزي آن عقل بالشي دهدش .[[ عمادي شهرياري]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه را طاووس بايد جور هندوستان كشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه را زر در ترازوست زور در بازوست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه دست از جان بشويد هر چه در دل دارد گويد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم از شورباي قم افتاديم هم از حليم كاشون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم از توبره ميخوره هم از آخور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هلو برو تو گلو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار دوست كمه، يك دشمن بسيار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار تا دختر كور و يكروزه شوهر ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كي كه زن نداره،آروم تن نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كي كه زن نداره،آروم تن نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كي خر شد، ما پالونيم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كي بفكر خويشه كوسه بفكر ريشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه نان از عمل خويش خورد ---  منت از حاتم طائي نبرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه شيريني فروشد مشتري بروي بجوشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه را ميخواهي بشناسي يا باهاش معامله كن يا سفر كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه را مال هست و عقلش نيست --- روزي آن مال مالشي دهدش *** وانكه را عقل هست و مالش نيست--- روزي آن عقل بالشي دهدش .[[ عمادي شهرياري]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه را طاووس بايد جور هندوستان كشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه را زر در ترازوست زور در بازوست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه دست از جان بشويد هر چه در دل دارد گويد !