بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزند بي ادب مثل انگشت ششمه، اگر ببري درد داره ، اگر هم نبري زشته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا كه برمن و تو وزد باد مهرگان --- آنگه شود پديد كه نامرد و مرد كيست ؟ (( ناصر خسرو))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خرها رو به يك چوب نميرونند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ابري هم بارون نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همنشين به بود تا من از او بهتر شوم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم لحافه و هم تشك !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همكار همكار و نميتونه ببيند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم فاله و هم تماشا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسايه ها ياري كنيد تا من شوهر داري كنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدون دوره و كردوش نزديك !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدون دوره و كردوش نزديك !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم خدا را ميخواهد  هم خرما !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم حلواي مرده هاست هم خورش زنده ها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم چوب را خورديم هم پياز را و هم پول را داديم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان خر است و يك كيله جو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان آش است و همان كاسه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزند بي ادب مثل انگشت ششمه، اگر ببري درد داره ، اگر هم نبري زشته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا كه برمن و تو وزد باد مهرگان --- آنگه شود پديد كه نامرد و مرد كيست ؟ (( ناصر خسرو))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خرها رو به يك چوب نميرونند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ابري هم بارون نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همنشين به بود تا من از او بهتر شوم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم لحافه و هم تشك !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همكار همكار و نميتونه ببيند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم فاله و هم تماشا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسايه ها ياري كنيد تا من شوهر داري كنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدون دوره و كردوش نزديك !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدون دوره و كردوش نزديك !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم خدا را ميخواهد  هم خرما !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم حلواي مرده هاست هم خورش زنده ها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم چوب را خورديم هم پياز را و هم پول را داديم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان خر است و يك كيله جو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان آش است و همان كاسه !