بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فيل و فنجان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فيلش ياد هندوستان كرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فيل خوابي مي بيند و فيلبان خوابي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فيل خوابي مي بيند و فيلبان خوابي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فواره چون بلند شود سرنگون شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فواره چون بلند شود سرنگون شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلك فلك، بهمه دادي منقل، به ما ندادي يك كلك !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلفل نبين چه ريزه بشكن ببين چه تيزه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فكر نان كن كه خربزه آبه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقير، در جهنم نشسته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضول را بجهنم بردند گفت : هيزمش تره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرش، فرش قالي، ظرف، ظرف مس، دين، دين محمد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشش زمينه، لحافش آسمون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزند عزيز دردونه، يا دنگه يا ديوونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزند كسي نميكند فرزندي  --- گر طوق طلا به گردنش بر بندي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزند عزيز نور ديده --- از دبه كسي ضرر نديده !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فيل و فنجان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فيلش ياد هندوستان كرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فيل خوابي مي بيند و فيلبان خوابي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فيل خوابي مي بيند و فيلبان خوابي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فواره چون بلند شود سرنگون شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فواره چون بلند شود سرنگون شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلك فلك، بهمه دادي منقل، به ما ندادي يك كلك !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلفل نبين چه ريزه بشكن ببين چه تيزه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فكر نان كن كه خربزه آبه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقير، در جهنم نشسته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضول را بجهنم بردند گفت : هيزمش تره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرش، فرش قالي، ظرف، ظرف مس، دين، دين محمد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشش زمينه، لحافش آسمون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزند عزيز دردونه، يا دنگه يا ديوونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزند كسي نميكند فرزندي  --- گر طوق طلا به گردنش بر بندي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزند عزيز نور ديده --- از دبه كسي ضرر نديده !