بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنگم را ببين و حالم را نپرس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم شهر کورها  ديدم همه کورند، من هم کور شدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار، آينه را محتاج خاکستر کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سود و زيان، خواهر و برادرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوسکه از ديوار بالا مي رفت، مادرش مي گفت: قربون دست و پاي بلورينت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سيب، خيلي دور از درختش نمي افتد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهره (سيره) رنگ کرده را جاي بلبل مي فروشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سيب مرا خوردي تا قيامت ابريشم پس بده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سيب سرخ براي دست چلاق خوب است؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سيم (نقره) بخيل وقتي از خاک در مي آيد که (خودش) در خاک باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سيلي نقد به از حلواي نسيه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سيبي که بالا ميرود تا پائين بياد هزار تا  چرخ مي خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سيمرغ دگر است و سي مرغ دگر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنده را شتر شکست، تاوانش را خر داد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود گوئي و خود خندي؟ عجب مرد هنر مندي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فيل زنده اش صد تومنه، مرده شم صد تومنه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنگم را ببين و حالم را نپرس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم شهر کورها  ديدم همه کورند، من هم کور شدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار، آينه را محتاج خاکستر کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سود و زيان، خواهر و برادرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوسکه از ديوار بالا مي رفت، مادرش مي گفت: قربون دست و پاي بلورينت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سيب، خيلي دور از درختش نمي افتد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهره (سيره) رنگ کرده را جاي بلبل مي فروشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سيب مرا خوردي تا قيامت ابريشم پس بده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سيب سرخ براي دست چلاق خوب است؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سيم (نقره) بخيل وقتي از خاک در مي آيد که (خودش) در خاک باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سيلي نقد به از حلواي نسيه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سيبي که بالا ميرود تا پائين بياد هزار تا  چرخ مي خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سيمرغ دگر است و سي مرغ دگر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنده را شتر شکست، تاوانش را خر داد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود گوئي و خود خندي؟ عجب مرد هنر مندي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فيل زنده اش صد تومنه، مرده شم صد تومنه !