بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگربه خاموش کردن آتش میروی، لباس علفی برتن مکن. مثل چینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردیکه کوه را ازمیان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه هاکرد. مثل چینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی گویم دستخوش هیجان نشو، اما خودت را به آتش هیجان ها نسوزان. مثل انگلیسی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه تندرستی دارد امید دارد و آنکه امید دارد همه چیز دارد. مثل عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان درهرکار باید بداند کجا باید ترمز کرد. مثل فرانسوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خوبند اما نه برای همه کار . مثل اسپانیائی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که می خواهد درو کند ، باید بکارد. مثل آلمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند. ضرب المثل روسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوادث چون روزها سپری می شوند. مثل افریقائی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط مرد عاقل ، ثروتمند واقعی است. مثل اسپانیائی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی مانند بذر گندم کاشتن است که بعد افزایش می یابد. مثل افریقائی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خخواهی زیاد عمر کنی ، درجوانی پیر شو . مثل اسپانیایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آهسته رفتن نترس ، از بی حرکت ایستادن بترس . مثل چینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی که لبخند به صورت ندارد نباید دکان باز کند. ضرب المثل چینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن زنده که کاری نکند ، مرده به از اوست . ضرب المثل ایرانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی داناست که می داند هیچ نمی داند. ضرب المثل فلسطینی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگربه خاموش کردن آتش میروی، لباس علفی برتن مکن. مثل چینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردیکه کوه را ازمیان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه هاکرد. مثل چینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی گویم دستخوش هیجان نشو، اما خودت را به آتش هیجان ها نسوزان. مثل انگلیسی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه تندرستی دارد امید دارد و آنکه امید دارد همه چیز دارد. مثل عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان درهرکار باید بداند کجا باید ترمز کرد. مثل فرانسوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خوبند اما نه برای همه کار . مثل اسپانیائی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که می خواهد درو کند ، باید بکارد. مثل آلمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند. ضرب المثل روسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوادث چون روزها سپری می شوند. مثل افریقائی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط مرد عاقل ، ثروتمند واقعی است. مثل اسپانیائی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی مانند بذر گندم کاشتن است که بعد افزایش می یابد. مثل افریقائی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خخواهی زیاد عمر کنی ، درجوانی پیر شو . مثل اسپانیایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آهسته رفتن نترس ، از بی حرکت ایستادن بترس . مثل چینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی که لبخند به صورت ندارد نباید دکان باز کند. ضرب المثل چینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن زنده که کاری نکند ، مرده به از اوست . ضرب المثل ایرانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی داناست که می داند هیچ نمی داند. ضرب المثل فلسطینی