بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس صبح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای طراوت همیشه ! دوست دارانت را دریاب ! ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خزان که مال ما شد ، بهار مال شما صاف و ساده بگویم ، سلام حال شما !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند وسلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا برجاست سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به آن پرند سپیده وشادمان که در سپیده با نسیم ترانه ساز می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به پیچکی که صبح دست سبز او به سوی آسمان بی کران دراز می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو سلام می کنم کنار تو می نشینم و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به هر چه وبه هر کــــسی که با سحر تمام جسم و جان او پر از نماز می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش! سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کران روزت به خیر باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب! ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم ! صبحت بخیر گلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم و تو خودت را در آینه من آبی بیا برویم باورمان را قدم بزنیم تا شانه های خیابان خیال کنند جنگل و دریا بهم رسیده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به آن پرند سپیده وشادمان که در سپیده با نسیم ترانه ساز می شود صبح زیبات بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کرانروزت به خیر باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم روزت رو با یه دنیا امید، یه بغل آرزو و یه عالمه انرژی مثبت شروع کنی… صبح نازت بخیر نانازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحا که تو میخوابی ، من همیشه بیدارم تو خواب بد میبینی ، من دنبال یه کارم تو تنبلی و بدحال ، من خوشحالم و سرحال پاشو دیگه تنبل پیشاپیش صبحت بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به آن پرند سپیده وشادمان که در سپیده با نسیم ترانه ساز می شود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس صبح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای طراوت همیشه ! دوست دارانت را دریاب ! ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خزان که مال ما شد ، بهار مال شما صاف و ساده بگویم ، سلام حال شما !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند وسلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا برجاست سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به آن پرند سپیده وشادمان که در سپیده با نسیم ترانه ساز می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به پیچکی که صبح دست سبز او به سوی آسمان بی کران دراز می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو سلام می کنم کنار تو می نشینم و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به هر چه وبه هر کــــسی که با سحر تمام جسم و جان او پر از نماز می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش! سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کران روزت به خیر باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب! ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم ! صبحت بخیر گلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم و تو خودت را در آینه من آبی بیا برویم باورمان را قدم بزنیم تا شانه های خیابان خیال کنند جنگل و دریا بهم رسیده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به آن پرند سپیده وشادمان که در سپیده با نسیم ترانه ساز می شود صبح زیبات بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کرانروزت به خیر باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم روزت رو با یه دنیا امید، یه بغل آرزو و یه عالمه انرژی مثبت شروع کنی… صبح نازت بخیر نانازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحا که تو میخوابی ، من همیشه بیدارم تو خواب بد میبینی ، من دنبال یه کارم تو تنبلی و بدحال ، من خوشحالم و سرحال پاشو دیگه تنبل پیشاپیش صبحت بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به آن پرند سپیده وشادمان که در سپیده با نسیم ترانه ساز می شود