بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شمالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوارستی تو ایتا خانه خرابا ده چره واچکستی کراهای واشکسه دارا ده چره تو نانستی که واکفته مرا سخته روزیگار کرا تینتیر بامویی بشکسه بالا ده چره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالو شبو آسمانه جیگیفته تی تی شه بزه جنگلا جه می اوخان انهمه تاسیانه کی وا اوچینه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا آوه جا نده تام توم بزه پوشته بی چوم پیله تره خیالا شومه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایتا دریا دیل پستایی بوگودم می هارای طوفان وارگانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هاتو کی غورصا خایم دوارم رویگار خورا لیسکا کونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هاتو کی غورصا خایم دوارم رویگار خورا لیسکا کونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می موشتا وانکون کی دونیا فوگورده جنگلانا واورس تسکه دیلانه شب فوقوسانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا شو یو طوفان ایتا دونیا اوخان پوشت در پوشت دمرده شبو دیل واترکان ایتا کونه سو زنه که آپا اوپا گودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو دهِ می رادوار نیبی ، ستم بوخورده دیله ره دوا نیبی تاکی واسی چوم بودوزم درچکا ور من کی دانم هرگز نایی تاکی می مُبتلا نیبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاه شالی دبستم تی کمره / خیلی وقته من نرم تی خبره / خیلی وقته تو می حال وا نپرسی / مگر من بی وفا بوم تو بترسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تی دیل دریا می دیل خشک زمینه/تی خنده تی نگاه چی دلنشینه/تی واسی من بزم دیل به دریا /که او دریا میان مردن شیرینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنه هر کس بومونو خسته بخته ، بی اشته زندگی کرده چه سخته،ترا غش! یا بری – یا از بدا بام ، الان یندینه سر کرده وقته …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تره ترکانم چیست؟ ضربه ی شدید روحی که یک گیلک قبل از دعوا به حریف وارد میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. شمالی کیست؟! موجودی نجیب…با دماغی عجیب!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته دلتنگی مره عاجز هاکرده   /  مه سر و صورته قرمز هاکرده شه دله هدامه به ته امانت   /   ته معرفت مره رز رز هاکرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واکنش مردها نسبت به رنگ موی همسرانشان تهرونی ها: عزیزم ماه بودی ماه تر شدی..! شمالی ها: تخت سر تی خی کله ره بشورن، سره دله ره بریه بورده!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس شمالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوارستی تو ایتا خانه خرابا ده چره واچکستی کراهای واشکسه دارا ده چره تو نانستی که واکفته مرا سخته روزیگار کرا تینتیر بامویی بشکسه بالا ده چره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالو شبو آسمانه جیگیفته تی تی شه بزه جنگلا جه می اوخان انهمه تاسیانه کی وا اوچینه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا آوه جا نده تام توم بزه پوشته بی چوم پیله تره خیالا شومه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایتا دریا دیل پستایی بوگودم می هارای طوفان وارگانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هاتو کی غورصا خایم دوارم رویگار خورا لیسکا کونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هاتو کی غورصا خایم دوارم رویگار خورا لیسکا کونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می موشتا وانکون کی دونیا فوگورده جنگلانا واورس تسکه دیلانه شب فوقوسانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا شو یو طوفان ایتا دونیا اوخان پوشت در پوشت دمرده شبو دیل واترکان ایتا کونه سو زنه که آپا اوپا گودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو دهِ می رادوار نیبی ، ستم بوخورده دیله ره دوا نیبی تاکی واسی چوم بودوزم درچکا ور من کی دانم هرگز نایی تاکی می مُبتلا نیبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاه شالی دبستم تی کمره / خیلی وقته من نرم تی خبره / خیلی وقته تو می حال وا نپرسی / مگر من بی وفا بوم تو بترسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تی دیل دریا می دیل خشک زمینه/تی خنده تی نگاه چی دلنشینه/تی واسی من بزم دیل به دریا /که او دریا میان مردن شیرینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنه هر کس بومونو خسته بخته ، بی اشته زندگی کرده چه سخته،ترا غش! یا بری – یا از بدا بام ، الان یندینه سر کرده وقته …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تره ترکانم چیست؟ ضربه ی شدید روحی که یک گیلک قبل از دعوا به حریف وارد میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. شمالی کیست؟! موجودی نجیب…با دماغی عجیب!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته دلتنگی مره عاجز هاکرده   /  مه سر و صورته قرمز هاکرده شه دله هدامه به ته امانت   /   ته معرفت مره رز رز هاکرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واکنش مردها نسبت به رنگ موی همسرانشان تهرونی ها: عزیزم ماه بودی ماه تر شدی..! شمالی ها: تخت سر تی خی کله ره بشورن، سره دله ره بریه بورده!!!!