بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به هر چه وبه هر كــــسی كه با سحر تمام جسم و جان او پر از نماز می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مهوش غزالها ای ترانه ساز هستی ای که جادوی کلماتت قلمها را سرنگون میکند سلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره دمادم غروبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو سلام می کنم کنار تو می نشینم و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به پیچكی كه صبح دست سبز او به سوی آسمان بی كران دراز می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به آن پرند سپیده وشادمان كه در سپیده با نسیم ترانه ساز می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای كهنه عشق من كه یاد تو چه پا برجاست سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند و سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ، . ببخشید ما داشتیم تو کوچه اس ام اس بازی میکردیم یکی از سلاماافتاد تو خونتون ! میشه پسش بدین !؟؟ ما منتظریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بهونه قشنگ من برای زندگی آره بازم منم همون بهونه همیشگی فدایه مهربونیات چه میکنی با سرنوشت دلم برات تنگ شده بود این نامه و واست نوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به غنچه ای كه صبحدم به خنده باز می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم و تو خودت را در آینه من آبی بیا برویم باورمان را قدم بزنیم تا شانه های خیابان خیال کنند جنگل و دریا بهم رسیده اند !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب! ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لحظه های "بی" توبودن سلام میكنم به سینه ام دلی هست به نام میكنم تمام میشود این فاصله ها بی گمان به لحظه های "با "تو بودن میكنم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به هر چه وبه هر كــــسی كه با سحر تمام جسم و جان او پر از نماز می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مهوش غزالها ای ترانه ساز هستی ای که جادوی کلماتت قلمها را سرنگون میکند سلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره دمادم غروبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو سلام می کنم کنار تو می نشینم و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به پیچكی كه صبح دست سبز او به سوی آسمان بی كران دراز می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به آن پرند سپیده وشادمان كه در سپیده با نسیم ترانه ساز می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای كهنه عشق من كه یاد تو چه پا برجاست سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند و سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ، . ببخشید ما داشتیم تو کوچه اس ام اس بازی میکردیم یکی از سلاماافتاد تو خونتون ! میشه پسش بدین !؟؟ ما منتظریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بهونه قشنگ من برای زندگی آره بازم منم همون بهونه همیشگی فدایه مهربونیات چه میکنی با سرنوشت دلم برات تنگ شده بود این نامه و واست نوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به غنچه ای كه صبحدم به خنده باز می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم و تو خودت را در آینه من آبی بیا برویم باورمان را قدم بزنیم تا شانه های خیابان خیال کنند جنگل و دریا بهم رسیده اند !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب! ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لحظه های "بی" توبودن سلام میكنم به سینه ام دلی هست به نام میكنم تمام میشود این فاصله ها بی گمان به لحظه های "با "تو بودن میكنم